Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/СОО/Д/1

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 9060434
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание „Доставка на канцеларски и офис материали и консумативи, копирна хартия, материали за творчески и художествени занимания, учебни и образователни пособия и помагала, необходими за изпълнение на дейности с деца в предучилищна възраст по проект BG05M2OP001-3.001-0053 „Различни и заедно играем, учим и творим““
Дата на публикуване в профила на купувача 04.01.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/СОО/Д/1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 12.01.2017, 17:00
Публично отваряне на офертите 13.01.2017, 10:30
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Документи към процедура  04.01.2017 
2. Документи към процедура  04.01.2017 
3. Обява  04.01.2017 
4. Обява  04.01.2017 
5. Приложение 1 към Протокол № 2  07.02.2017 
6. Приложение № 1 към Протокол № 2  07.02.2017 
7. Протокол № 1  07.02.2017 
8. Протокол № 1  07.02.2017 
9. Протокол № 2  07.02.2017 
10. Протокол № 2  07.02.2017 
11. Протокол № 3  25.05.2017 
12. Протокол № 4 - класиране  25.05.2015