Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура BG161PO001/1.4-09/2012/031-S-8

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0001
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Договаряне без предварително обявление
Описание Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, състоящи се в рехабилитация и/или реконструкция на улици на територията на гр. Гоце Делчев.
Строителството обхваща следните допълнителни обекти, със съответните улици:
Допълнителен обект № 1 - около 580 линейни метра - улица "Мидия" ОТ120-ОТ121-ОТ122-ОТ123-ОТ124-ОТ125-ОТ126 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 8 от 09.01.2013г.) и улица "Струга" ОТ120-OT178-ОТ176-ОТ177-ОТ165-ОТ164-ОТ131 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 10 от 09.01.2013г.);
Допълнителен обект № 2 - около 790 линейни метра - улица "Завоя на Черна" ОТ179-ОТ175-ОТ174-ОТ169” (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 12 от 09.01.2013г.), улица „Стражин" ОТ122-ОТ128-ОТ129-ОТ130 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 11 от 09.01.2013г.) и улица "Страцин" ОТ126-ОТ52-ОТ51-ОТ50-ОТ49-ОТ48 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 9 от 09.01.2013г.);
Допълнителен обект № 3 - около 620 линейни метра - улица "Лозенград" ОТ172-ОТ174-ОТ175-ОТ176 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 13 от 09.01.2013г.) и улица "Бабуна" ОТ163/ОТ166-ОТ164/ОТ165-ОТ129/ОТ128-ОТ50/ОТ52 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 7 от 09.01.2013г.).
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности за всеки един от строежите:
Временно строителство;
Демонтажни работи;
Доставка на необходимите материали и оборудване;
Строителни и монтажни работи;
Контролни измервания, единични, комплексни и приемни изпитания изпълнявани от лицензирани органи;
Съставяне на строителни книжа, изработване на изпълнителна и екзекутивна документации;
Въвеждане на строежите в експлоатация по реда на чл. 177 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) – с регистриране пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждане на строежае в експлоатация и преминаване през процедура по реда на ЗУТ за получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на всеки от строежите;
Гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи.
Настоящата поръчка съставлява възлагане на опцията, посочена в предмета на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”, открита с Решение № 208 от 11.03.2014г. на кмета на община Гоце Делчев
Дата на публикуване в профила на купувача 12.02.2015
Идентификационен номер на възложителя BG161PO001/1.4-09/2012/031-S-8

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Dogovor  08.05.2015 
2. Pokana  12.02.2015 
3. Prilojenia  12.02.2015 
4. Protokol  17.03.2015 
5. Reshenie  12.02.2015 
6. Zapoved izbran izpalnitel  27.03.2015 
7. Протокол № 1  20.05.2016