Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура BG161PO001/1.4-09/2012/031-U-7

Възложител община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 0098-2014-0016
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Договаряне без предварително обявление
Описание Процедура за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г."
Дата на публикуване в профила на купувача 14.11.2014
Идентификационен номер на възложителя BG161PO001/1.4-09/2012/031-U-7
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 21.11.2014, 17:00 часа

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор с избран изпълнител  18.12.2014 
2. Заповед за избран изпълнител и Протокол от преговори  05.12.2014 
3. Оферта  14.11.2014 
4. Покана  14.11.2014 
5. Приложение Декларация  14.11.2014 
6. Приложение Декларация подизпълнители  14.11.2014 
7. Приложение Договор  14.11.2014 
8. Приложение Ценова Оферта  14.11.2014 
9. Решение  14.11.2014 
10. списък  14.11.2014 
11. Техническа спецификация  14.11.2014