Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2015/ОПОП/С/8

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0008
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Предметът на настоящата обществена поръчка е: “Ремонт на път BLG1096/ІІ-19 гр.Гоце Делчев – с.Мосомище, км 0+000 до км 1+756”.
Предвиденият ремонт ще се изпълнява на три етапа, като за всеки етап има изготвена отделна количествено – стойностна сметка.
Изпълнителя е длъжен да подаде оферта за целият обем на поръчката, за трите етапа едновременно.
Договорът за изпълнение на обществената поръчка също ще бъде за целия обем на поръчката.
Изпълнителят ще бъде длъжен да изпълни само първия етап, а втори и трети етап – при осигурено финансиране.
Съществуващо положение на обекта, предмет на поръчката:
Обектът е публична общинска собственост и представлява път BLG1096/ІІ-19 гр.Гоце Делчев – с.Мосомище, км 0+000 до км 1+756 от общинската пътна мрежа. Обектът е в лошо състояние. През годините са извършвани частични ремонти без да имат нужния ефект.
Дата на публикуване в профила на купувача 28.04.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ОПОП/С/8
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 28.05.2015
Публично отваряне на офертите 29.05.2015; 11:00 часа
Мястото на отваряне Сградата на община Гоце Делчев, Зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор  04.09.2015 
2. Документация  28.04.2015 
3. Заповед за класиране  22.07.2015 
4. КСС  28.04.2015 
5. Образци  28.04.2015 
6. Обявление  28.04.2015 
7. Приложение 1  28.04.2015 
8. Приложение № 1 към Протокол № 2  17.06.2015 
9. Приложение № 1 към Протокол № 3  15.07.2015 
10. Приложение № 1 към Протокол № 4  22.07.2015 
11. Приложение № 3 към Протокол № 4  22.07.2015 
12. Проекто-договор  28.04.2015 
13. Протокол № 1  17.06.2015 
14. Протокол № 2  17.06.2015 
15. Протокол № 3  15.07.2015 
16. Протокол № 4  22.07.2015 
17. Разяснения  19.05.2015 
18. Решение  28.04.2015 
19. Съобщение за отваряне на ценови оферти  15.07.2015