Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2014-0012
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Предметът на поръчката включва изпълнение на строителен надзор при извършването на СМР по Реконструкция на улична водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.Борово, с.Корница, с.Лъжница, с.Буково и с.Баничан. Съгласно ЗУТ и издадените Разрешения за строеж – обектите са ІІІ (трета) категория. Предвидените за изпълнение работи са посочени в приложената техническа спецификация към документацията за обществената поръчка.
Възлагането и изпълнението на поръчката е свързано с реализиране на проект „Реконструкция на част от вътрешните водоснабдителни мрежи и възстановяване на настилките в села от община Гоце Делчев” по Договор № 01/321/01428 от 12.12.2013 г., сключен между Община Гоце Делчев и Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони".
Дата на публикуване в профила на купувача 27.06.2014
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 28.07.2014, 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 29.07.2014, 11:00 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2

Документи към процедура

1. Договор  17.12.2014