Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/СОП/С/13

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 9071697
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на пристройка към съществуващата ОДЗ „Еделвайс“, с. Брезница, общ.Гоце Делчев
Дата на публикуване в профила на купувача 19.12.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/СОП/С/13
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 04.01.2018; 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 05.01.2018; 11:00 часа
Мястото на отваряне ул.Царица Йоанна №2, сградата на Община Гоце Делчев, ет.1- Зала общински съвет

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 1 Обява  19.12.2017 
2. 2 Техническа спецификация  19.12.2017 
3. 3 Обр.Опис  19.12.2017 
4. 4 Обр.ЕЕДОП  19.12.2017 
5. 5 Обр.Техн.предложение  19.12.2017 
6. 6 Обр.Ценово предложение  19.12.2017 
7. 6.1 Обр.КСС  19.12.2017 
8. 7 Проект на договор  19.12.2017 
9. 8 Инвестиционни проекти  19.12.2017 
10. Протокол № 1 от 05.01.2018 г.  12.01.2018 г. 
11. Протокол №2 29.01.2018  29.01.2018