Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана 98

Възложител Дом за стари хора
Уникален номер в АОП 9034910
  Адрес в АОП »
Описание Публична покана за представяне на оферти за "Доставка чрез финансов лизинг със задължително придобиване на собствеността за срок от 12 месеца на 1 брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на Дом за стари хора в гр. Гоце Делчев";
Уникален номер от Регистъра на АОП: 9034910
Дата на публикуване в профила на купувача 21.10.2014
Идентификационен номер на възложителя 98
Краен срок за получаване на оферти 05.11.2014
Публично отваряне на офертите 06.11.2014
Мястото на отваряне на офертите Дом за стари хора, гр.Гоце Делчев, ул.Стара планина № 1, вх.Б

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Заповед  21.10.2014 
2. Техническа спесификация  21.10.2014 
3. Проекто договор  21.10.2014 
4. Покана  21.10.2014 
5. Оферта  21.10.2014 
6. Образци на декларации  21.10.2014 
7. Ценово предложение  21.10.2014 
8. Техническо предложение  21.10.2014 
9. Справка сервиз  21.10.2014 
10. Договор  09.12.2014