Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана

Възложител Община Гоце Делчев
Описание Кратко описание: Поръчката има за цел да осигури доставка на канцеларски и офис материали и консумативи, копирна хартия, , материали за творчески и художествени занимания, учебни и образователни пособия и помагала, необходими за изпълнение на дейности по интереси с деца в предучилищна възраст по проект BG05M2OP001-3.001-0053 „Различни и заедно играем, учим и творим““, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Видовете канцеларски материали, материали за занимания по интереси, учебни и образователни пособия и помагала и техните прогнозни количества са описани в техническите спецификации – Приложение 1 към настоящата обява.
Дата на публикуване в профила на купувача 04.01.2017
Краен срок за получаване на оферти 12.01.2017; 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 13.01.2017; 10:30 часа
Мястото на отваряне на офертите гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Документи към обява  04.01.2017 
2. Обява  04.01.2017