Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/СООП/У/8

Възложител Община Гоце Делчев
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на строителни обекти в община Гоце Делчев“, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: "Смяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев”;
Обособена позиция 2: „Ремонт и уширение на мостово съоръжение над р. „Градска“ в гр. Гоце Делчев“;
Обособена позиция 3: „Ремонт на покрив и изграждане отоплителна инсталация с котел на пелети в ОУ "Иван Вазов", находящо се в УПИ I-176, кв.14 по плана на с. Буково“;
Обособена позиция 4: „Надстройка и осигуряване на достъпна среда на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост в гр. Гоце Делчев“
Дата на публикуване в профила на купувача 26.05.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/СООП/У/8
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 06.06.2017 г.; 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 07.06.2017; 11:00 часа
Мястото на отваряне Сградата на общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2- зала 1, партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Obqva  26.05.2017 
2. Obrazci  26.05.2017 
3. Protokoli  27.06.2017