Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура BG161PO001/1.4-09/2012/031 -U-09

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0009
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Договаряне без предварително обявление
Описание Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на допълнителни обекти по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.
Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности за всеки един от строежите:
1. законосъобразно започване на строежа;
2. изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
3. осъществяване на контрол относно пълнотa и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
4. упражняване на контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с изискванията на възложителя и договора за изпълнение на строителството;
5. изготвяне на окончателен доклад за строежите съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ;
6. съставяне на технически паспорт на строежите съгласно чл. 176а и чл. 176б от ЗУТ;
7. заснемане на реконструираните обекти на основание чл. 52, ал. 4 и 5 във във връзка с чл. 34, чл. 32, ал. 1, т 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и подготовка на документи (заявление и доказателства за изпълнение на задълженията по чл. 52, ал. 4 от ЗКИР) за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР.

Строителството обхваща следните участъци:
1. Допълнителен обект № 1 - улица "Мидия" ОТ120-ОТ121-ОТ122-ОТ123-ОТ124-ОТ125-ОТ126 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 8 от 09.01.2013г.) и улица "Струга" ОТ120-OT178-ОТ176-ОТ177-ОТ165-ОТ164-ОТ131 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 10 от 09.01.2013г.);
2. Допълнителен обект № 2 - улица "Завоя на Черна" ОТ179-ОТ175-ОТ174-ОТ169” (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 12 от 09.01.2013г.), улица „Стражин" ОТ122-ОТ128-ОТ129-ОТ130 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 11 от 09.01.2013г.) и улица "Страцин" ОТ126-ОТ52-ОТ51-ОТ50-ОТ49-ОТ48 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 9 от 09.01.2013г.);
3. Допълнителен обект № 3 - улица "Лозенград" ОТ172-ОТ174-ОТ175-ОТ176 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 13 от 09.01.2013г.) и улица "Бабуна" ОТ163/ОТ166-ОТ164/ОТ165-ОТ129/ОТ128-ОТ50/ОТ52 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 7 от 09.01.2013г.).
Настоящата поръчка съставлява възлагане на опцията, посочена в предмета на обществена поръчка с предмет: “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”, открита с Решение № 330 от 04.04.2014г. на кмета на община Гоце Делчев.
Дата на публикуване в профила на купувача 30.04.2015
Идентификационен номер на възложителя BG161PO001/1.4-09/2012/031 -U-09
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 08.05.2015

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Protokol  08.05.2015 
2. Zapoved  13.05.2015 
3. Декларация  30.04.2015 
4. Договор  15.05.2015 
5. Покана  30.04.2015 
6. Представяне на участника  30.04.2015 
7. Проект на договор  30.04.2015 
8. Решение  30.04.2015 
9. Ценово предложение  30.04.2015