Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2015/ОПОП/С/11

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0010
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Аварийна подмяна на канализационни и водопроводни клонове в гр. Гоце Делчев и с. Лъжница по седем обособени позиции”: 1.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Аварийна подмяна на канализация по ул.“Завоя на Черна“ между о.т.201 и о.т.214, гр.Гоце Делчев“; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Аварийна подмяна на канализация по ул.“Даме Груев“ между о.т216 и о.т.360“; 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: ОБЕКТ 1: ”Аварийна подмяна на канализация по ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ от о.т.1094 до о.т.403, гр.Гоце Делчев“; ОБЕКТ 2 ”Аварийна подмяна на канализация по ул.“Одрин“ от о.т.1098 до о.т.1096, гр.Гоце Делчев”; ОБЕКТ 3 ”Аварийна подмяна на канализация по ул.“Одрин“ от о.т.1096 до о.т.1090, гр.Гоце Делчев”; ОБЕКТ 4: ” Аварийна подмяна на канализация по ул. "Петър Сарафов", от о.т.1099 до о.т. 1100, гр.Гоце Делчев”; ОБЕКТ 5: ” Аварийна подмяна на канализация по ул. "Петър Сарафов", от о.т.1099 до о.т. 1094, гр.Гоце Делчев”, 4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „Аварийна подмяна на канализация по ул.Стою Льондев“ от о.т.358 до о.т. 359 и ул.“Александър Стамболийски“ от о.т.359 до о.т. 438, гр.Гоце Делчев”; 5. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „Смяна на водопроводната мрежа ул.“Стефан Веркович“ от о.т 115 до о.т. 117 и ул.“Спаска Фурнаджиева“ от о.т.111 до о.т.113, гр.Гоце Делчев”; 6.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 „Смяна на водопроводната мрежа на улици Мидия, Бабуна, Лозенград, Завоя на Черна - град Гоце Делчев” Обособена позиция №7 ”Аварийна подмяна на канализация на улица при о.т.25а-о.т.24-о.т.1-о.т.2-о.т.2а в с.Лъжница”. Строителните дейности включват: Водопровод: Изкоп земни почви, превозване и разриване на депо; Изкоп скални почви, превозване и разриване на депо; Обратно засипване и уплътняване; Доставка и монтаж на РЕ тръби ф32 мм, ф25 мм, ф40 мм, ф90 мм, ф160мм; Доставка и монтаж на РЕ тръби тип100 ф90мм; Доставка на РЕ фасонни части; Изпитване и дезинфекция на водопровод. Канализация: Разваляне на асфалтова настилка; Изкопи; Обратно засипване с баластра и уплътняване; Доставка и монтаж на гофрирана ПЕ тръба тип 100, Ф315 мм, 160 мм; ф500 мм, ф200 мм, ф600 мм; Възстановяване на канализационни отклонения; Изграждане на шахта Ф1000.
Дата на публикуване в профила на купувача 15.05.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ОПОП/С/11
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 15.06.2015 г., 17.00 часа
Публично отваряне на офертите 16.06.2015 г. в 11.00 часа
Мястото на отваряне Зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация, гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2.

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Заглавна страница  15.05.2015 
2. КСС - помощни сметки  15.05.2015 г. 
3. Образец КСС  15.05.2015 
4. Образци  15.05.2015 
5. Обявление  15.05.2015 
6. Приложение № 1  03.07.2015 
7. Проект на договор  15.05.2015 
8. Протокол № 2  03.07.2015 
9. Протокол № 3  10.07.2015 
10. Решение  15.05.2015 
11. Решение за прекратяване  10.07.2015 
12. Техническа спесификация  15.05.2015 
13. Указание за участие  15.05.2015