Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2018/СОО/У/2

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 9072886
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки“ по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г“.
Дата на публикуване в профила на купувача 02.02.2018
Идентификационен номер на възложителя ГД/2018/СОО/У/2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 14.02.2018 г., 17.00 ч.
Публично отваряне на офертите 15.02.2018 г., 10.30 ч.
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 1 Обява  02.02.2018 г. 
2. 2 Документация за участие  02.02.2018 г. 
3. 3 Проект на договор  02.02.2018 г. 
4. 4 Техническа спесификация  02.02.2018 г. 
5. 5 Образци  02.02.2018 г. 
6. 6 Информация за удължаване на срок  12.02.2018 
7. 7 Протокол № 1 от 15.02.2018 г.  16.02.2018 г. 
8. 8 Протокол № 2  28.02.2018 г. 
9. 9 Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги  16.03.2018 г.