Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана 00098

Възложител Община Гоце Делчев
Описание Публикуваме настоящата покана на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 60 от 02.08.2016 г., в сила от 02.08.2016 г., изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2016 г., в сила от 09.09.2016 г.).
С цитираната наредба се уреждат условията и редът за прилагане на Подмярка 7.2 от Мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като целта на подмярката е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.
Във връзка с гореизложеното Ви информираме, че Община Гоце Делчев подготвя проектно предложение с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на територията на община Гоце Делчев – общински път BLG 1091 (II-19, Добринище-Гоце Делчев) – Брезница, общински път BLG 1093 (BLG 1091/Гоце Делчев-Брезница) - Корница и общински път BLG 1096, (II-19, Гоце Делчев-Копривлен) – Мусомища – Гоце Делчев – (II-19), с което възнамеряваме да кандидатстваме при условията на Наредба № 12/25.07.2016 г. на МЗХ за изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на чл. 4., т. 2. „строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях”. Приемът на заявления за подпомагане е обявен със Заповед № РД 09-552/02.08.2016 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, съгласно която, проекти се приемат до 03.10.2016 г.
Дата на публикуване в профила на купувача 12.09.2016
Идентификационен номер на възложителя 00098
Краен срок за получаване на оферти 17.09.2016

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Документи  12.09.2016 
2. Покана  12.09.2016 
3. Ценово предложение  12.09.2016 
4. Покана  12.09.2016 
5. Спецификация  12.09.2016 
6. Техническо предложение  12.09.2016