Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура 05400

Възложител "Селскостопански и благоустройствени услуги-Гоце Делчев" ЕООД
Уникален номер в регистъра на АОП 05400-2017-0001
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Публично състезание
Описание Доставка на нов, неупотребяван и в отлично техническо състояние, комбиниран багер – товарач за нуждите на “Селскостопански и благоустройствени услуги - Гоце Делчев” EООД. Пълно описание на изискванията на Възложителя към техническите характеристики на комбинирания багер – товарач са посочени в документацията за участие.
Дата на публикуване в профила на купувача 14.03.2017
Идентификационен номер на възложителя 05400
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 06.04.2017 г.
Публично отваряне на офертите 07.04.2017 г., 11.00 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2, етаж ІІ, стая 205

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Декларация за срок на офертата  14.03.2017 
2. Декларация за съгласие  14.03.2017 
3. Декларация по чл.101 от ЗОП  14.03.2017 
4. Декларация по чл.54  14.03.2017 
5. Декларация по чл.6 от ЗМСИП  14.03.2017 
6. Договор № 1 от 17.05.2017 г.  29.05.2017 
7. Доклад  12.04.2017 
8. Документация  14.03.2017 
9. ЕЕДОП  14.03.2017 
10. Обявление  14.03.2017 
11. Опис на документите  14.03.2017 
12. по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици  14.03.2017 
13. Проект на договор  14.03.2017 
14. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП  07.04.2017 
15. Протокол по чл.56, ал.2 от ППЗОП  12.04.2017 
16. Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП  12.04.2017 
17. Решение  14.03.2017 
18. Решение за определяне на изпълнител  12.04.2017 
19. Съобщение  07.04.2017 
20. Техническа спесификация  14.03.2017 
21. Техническо предложение  14.03.2017 
22. Ценово предложение  14.03.2017