Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура BG161PO001/5-02/2012/035-U-3

Възложител община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2014-0017
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание

С Решение №1049 от 18.11.2014г. Община Гоце Делчев обяви открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” Обществената поръчка се финансира в рамките на проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г." по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Прогнозна стойност на поръчката: За обособена позиция № 1 - 77 000,00 лв. без ДДС За обособена позиция № 2 – 184 000,00лв. без ДДС Решението и обявлението за обществената поръчка са изпратени за публикуване в Регистъра за обществени поръчки на 18.11.2014 г. За достъп до обявлението за обществената поръчка, посетете Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки http://rop3-app1.aop.bg по уникален номер в Регистъра за обществените поръчки 00098-2014-0017.

Дата на публикуване в профила на купувача 18.11.2014
Идентификационен номер на възложителя BG161PO001/5-02/2012/035-U-3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 29.12.2014
Публично отваряне на офертите 30.12.2014 в 11.00 часа
Мястото на отваряне Зала на партерния етаж ул. Царица Йоанна 2

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Informacia za plashtane  16.06.2015 
2. Informacia za plashtane  12.05.2015 
3. Документация  18.11.2014 
4. Заповед №224 от 20.02.2015 за избран изпълнител  20.02.2015 
5. Образци  18.11.2014 
6. Обявление  18.11.2014 
7. Протокол №1 на Комисията за оценка  19.01.2015 
8. Протокол №2 на Комисията за оценка  19.01.2015 
9. Протоколи № 3, 4, 5 и 6 на Комисията за оценка  20.02.2015 
10. Разяснение към участници №1  05.12.2014 
11. Разяснение към участници №2  11.12.2014 
12. Разяснение към участници №3  18.12.2014 
13. Решение  18.11.2014 
14. Съобщение за отваряне на ценови оферти  28.01.2015 
15. Техническа спецификация  18.11.2014