Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2015/ОПОП/У/1

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2015-0002
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, дългосрочен, инвестиционен кредит в размер на 800 000 лева за нуждите на община Гоце Делчев при следните условия:
2. Размер на кредита – 800 000 (осемстотин хиляди) лева.
3. Валута на кредита – Български лева (BGN).
4. Вид на дълга: дългосрочен, целеви, инвестиционен кредит, поет с договор за общински заем.
5. Срок и начин на погасяване – краен срок на погасяване до 120 (сто и двадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, в т.ч.:
5.1 За главницата – 12 месеца гратисен период и равни месечни вноски след изтичането му;
5.2 За лихвата – месечно.
6. Срок и начин на усвояване на кредита:
6.1 Срок – 6 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.
7. Максимално допустима цена на кредита:
7.1 Годишен лихвен процент за редовен дълг – формиран като сбор от основен лихвен процент на БНБ плюс надбавка за риск, като общият максимален годишен размер да не надвишава 7 процента;
7.2 Санкции при просрочие:
А) за просрочена главница – до 3,5 процентни пункта надбавка над лихвения процент за редовен дълг върху просрочената сума, за срока на просрочие;
7.3 Комисиона за управление и обработка - в размер до 0,5 % годишно, дължима както следва:
А) през първата година – при всяко усвояване на суми от кредита – върху усвоената сума;
Б) за всяка следваща година, считано от датата на подписване на договора за кредит – върху размера на текущия дълг (усвоен и непогасен);
7.4 Без такси за предсрочно пагасяване;
7.5 Без комисиона за ангажимент.
8. Източници за обслужване на дълга – собствените приходи по чл.45, ал.1, т.1 и общата изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. „б“ от Закона за публичните финанси.
9. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи вземания на общината по сметка IBAN BG33STSA93003119609900, открита в “Банка ДСК“ ЕАД, клон Гоце Делчев, по която постъпват средствата от източниците за обслужване на дълга, посочени в т. 8.
10. Други условия – кредиторът да не изисква други такси, комисиони, издаване на запис на заповед, застраховка на кредита, при необходимост учредяване на ипотека.
Дата на публикуване в профила на купувача 20.02.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ОПОП/У/1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 23.03.2015
Публично отваряне на офертите 24.03.2015
Мястото на отваряне зала №1 на партерния етаж в сградата на Общинска администрация в гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2.

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 0_Tehn_specifikacia  20.02.2015 
2. 10_proekt_dogovor  20.02.2015 
3. 1_Reshenie  20.02.2015 
4. 2_Obyavlenie  20.02.2015 
5. 3_Dokumentazia  20.02.2015 
6. 4_Predsatviane-obr.  20.02.2015 
7. 5_Oferts-spisak  20.02.2015 
8. 6_Obrazci_i_deklarazii  20.02.2015 
9. 7_Tehn_predlojenie  20.02.2015 
10. 8_zenovo_predlojenie  20.02.2015 
11. 9_Ban_garanzii  20.02.2015 
12. Protokol_Obs  20.02.2015 
13. Заповед класиране  27.04.2015 
14. Протокол класиране  27.04.2015 
15. Протокол № 1  27.03.2015 
16. Разяснения  16.03.2015 г. 
17. Съобщение  06.04.2015