Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2015/ОПОП/У/6

Възложител ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Уникален номер в регистъра на АОП 0098-2015-0006
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Предметът на поръчката e “Проектантски услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, съгласно Национална схема за зелени инвестиции) за сградите на ОДЗ "Пролет" в село Мусомище, ОУ "Иван Вазов" в село Буково и ЦДГ № 6 "Слънце" в град Гоце Делчев” и включва разработване на работен проект по смисъла на ЗУТ за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОДЗ "Пролет" в село Мусомище, ОУ "Иван Вазов" в село Буково и ЦДГ № 6 "Слънце" в град Гоце Делчев, изготвяне на количествено-стойностни сметки и анализни цени, включително и упражняване на авторски надзор. Очакваният резултат е изготвяне на работен проект с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата. Енергоспестяващите мерки обхващат: топлинно изолиране на фасадите; подмяна на външната дограма; топлинно изолиране на покривите; цялостна подмяна на отоплителната инсталация; подмяна на топлинен източник. Предложените технически решения да бъдат в съответствие с действащата нормативна уредба за отделните съоръжения и материали както и да са съобразени със спецификата на сградите. В проектната документация да се предвиди влагане на продукти по Закон за техническите изисквания към продуктите, които осигуряват изпълнение на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
Дата на публикуване в профила на купувача 23.04.2015
Идентификационен номер на възложителя ГД/2015/ОПОП/У/6
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 22.05.2015г., 17.00 ч.
Публично отваряне на офертите 25.05.2015 г., 13.00 ч.
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор  01.10.2015 
2. Заповед за класиране  16.07.2015 
3. Методика  23.04.2015 г. 
4. Образец на документи  23.04.2015 г. 
5. Обявление  23.04.2015 г. 
6. Приложение № 1  15.06.2015 
7. Приложение № 1 към Протокол № 3  16.07.2015 
8. Проект договор  23.04.2015 г. 
9. Протокол № 2  15.06.2015 
10. Протокол № 3  16.07.2015 
11. Протокол № 4  16.07.2015 
12. Пълно описание  23.04.2015 г. 
13. Решение  23.04.2015 г. 
14. Списък договори  23.04.2015 г. 
15. Съобщение отваряне ценови оферти  02.07.2015 
16. Техническа спесификация  23.04.2015 г. 
17. Указания оферта  23.04.2015 г. 
18. Указания по процедурата  23.04.2015 г.