Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/СОП/С/14

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 9071704
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание Изпълнение на строеж – Възстановяване на подпорна стена за укрепване на двата бряга на р. Туфча и улица между о.т. 171 и о.т. 208 в квартал 53 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев
Дата на публикуване в профила на купувача 19.12.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/СОП/С/14
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 04.01.2018 г., 17.00 ч.
Публично отваряне на офертите 05.01.2018 г., 09.30 ч.
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Единен европейски документ за обществени поръчки  19.12.2017 г. 
2. Информация АОП  19.12.2017 г. 
3. Количествено-стойностни сметки  19.12.2017 г. 
4. Обява  19.12.2017 г. 
5. Опис  19.12.2017 г. 
6. Проект на договор  19.12.2017 г. 
7. Проекти  19.12.2017 г. 
8. Протокол № 1 от 05.01.2018 г.  12.01.2018 г. 
9. Протокол №2 29.01.2018  29.01.2018 
10. Техническа спесификация  19.12.2017 г. 
11. Техническо предложение  19.12.2017 г. 
12. Ценово предложение  19.12.2017 г.