Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за покана М13-22-125/04.08.2014/U-6

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в АОП 9034785
  Адрес в АОП »
Описание Публична покана за представяне на оферти за „Организиране и провеждане на обучения” във връзка с изпълнение на проект „Община Гоце Делчев – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса”, финансирана с Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-125/04.08.2014г. от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. (ОПАК).
Идентификационен номер на поръчката: № М13-22-125/04.08.2014/U-6
Уникален номер от Регистъра на АОП: 9034785
Дата на публикуване в профила на купувача 16.10.2014
Идентификационен номер на възложителя М13-22-125/04.08.2014/U-6
Краен срок за получаване на оферти 28.10.2014, 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 29.10.2014
Мястото на отваряне на офертите гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Покана  16.10.2014 
2. Проекто-договор  16.10.2014 
3. Образци  16.10.2014 
4. Образец оферта  16.10.2014 
5. Образец ценово предложение  16.10.2014 
6. Образец - техническо предложение  16.10.2014 
7. Заповед  16.10.2014 
8. Техническо задание  16.10.2014 
9. Протоколи  03.12.2014 
10. Договор  03.12.2014