Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2017/ПС/С/4

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2017-0004
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Публично състезание
Описание Изпълнение на строеж-Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев
Дата на публикуване в профила на купувача 08.03.2017
Идентификационен номер на възложителя ГД/2017/ПС/С/4
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 19.04.2017; 17:00
Публично отваряне на офертите 20.04.2017; 13:30 часа
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 01 Решение  08.03.2017 
2. 02 Обявление  08.03.2017 
3. 03 Документация за участие  08.03.2017 
4. 031 Образец 1 - Опис  08.03.2017 
5. 032 Образец 2 - ЕСПД  08.03.2017 
6. 033 Образец 3  08.03.2017 
7. 034 Образец 4  08.03.2017 
8. 035 Количествено-стойностни сметки  08.03.2017 
9. 036 Инвестиционни проекти  08.03.2017 
10. 037 Проект на договор  08.03.2017 
11. 04 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация  15.03.2017 
12. 05 Изменена документация  15.03.2017 
13. 06 Изменен проект на договор  15.03.2017 
14. 07 Разяснения изх.№70-00-311 (1)/03.04.2017  03.04.2017 
15. 08 Разяснения изх.№70-00-317/1/ /05.04.2017  05.04.2017 
16. 09 Протокол по чл.54, ал.7 и 8 от ППЗОП  20.06.2017 
17. 10 Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП  18.07.2017 
18. 11 Протоколи от работата на комисията за оценка по чл.181, ал.4 от ЗОП  24.07.2017 
19. 12 Доклад за представяне на протоколите по чл.181, ал.4 и 5 от ЗОП, във връзка с чл.106 от ЗОП  24.07.2017 
20. 13 Решение по чл.181, ал.6 от ЗОП  24.07.2017 
21. 14 Договор  02.10.2017