Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура 00098-2016-0002

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2016-0002
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Предметът на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на консултантски услуги за: 1.Подготовка на документи за кандидидатстване с проект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на РСУО-регион Гоце Делчев“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“; 2.Подготовка на документи за кандидатстване с проект:„Изграждане на инсталация за предварително третиране на масово разпространени битови отпадъци в регион Гоце Делчев“.
Дата на публикуване в профила на купувача 14.03.2016
Идентификационен номер на възложителя 00098-2016-0002
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 13.05.2016, 17.00 ч.
Публично отваряне на офертите 16.05.2016, 11.30 ч.
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Otgovor 1  22.04.2016 
2. Заповед № 583 от 21.07.2016  22.07.2016 
3. Методика  14.03.2016 
4. Морфологичен анализ  14.03.2016 
5. Образци  14.03.2016 
6. Обявление  14.03.2016 
7. Подробен устройствен план  14.03.2016 
8. Протокол № 1  06.06.2016 
9. Протокол № 2 и Приложение № 1  06.06.2016 
10. Протокол № 3  22.07.2016 
11. Протокол № 4  22.07.2016 
12. Разяснения 28.04.2016  28.04.2016 
13. Решение  14.03.2016 
14. Решение промяна  28.03.2016 
15. Решение промяна 2  30.03.2016 
16. Съобщение 12.07.2016  12.07.2016 
17. Техническа спесификация  14.03.2016 
18. Указания  14.03.2016 
19. Указания - променени  28.03.2016