Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Информация за процедура ГД/2016/ОП/У/3

Възложител Община Гоце Делчев
Уникален номер в регистъра на АОП 00098-2016-0003
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) от урбанизираните територии на община Гоце Делчев.

Дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци (ТБО) и смесени битови отпадъци от населените места на територията на община Гоце Делчев, както следва: гр.Гоце Делчев; с.Делчево; с.Мусомища; с.Добротино; с.Попови ливади. 2. Отпадъци, които се обслужват и са предмет на поръчката - твърдите битови отпадъци (ТБО), които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, на администрации, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на производствени и опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 7100 тона.
Дата на публикуване в профила на купувача 29.03.2016
Идентификационен номер на възложителя ГД/2016/ОП/У/3
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 09.05.2016 г., 17.00 ч., ІІ-ри етаж, стая 201
Публично отваряне на офертите 10.05.2016 г., 11.00 ч.
Мястото на отваряне гр.Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна" № 2, зала партерен етаж

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор  30.08.2016 
2. Документация за участие  29.03.2016 
3. Заповед за класиране  13.06.2016 
4. Методика за оценка  29.03.2016 
5. Образци на документи  29.03.2016 
6. Обявление  29.03.2016 
7. Проект на договор  29.03.2016 
8. Протокол № 1 от 10.05.2016 г.  18.05.2016 
9. Протокол № 2 от 14.05.2016 и Приложение № 1  18.05.2016 
10. Протокол № 3  13.06.2016 
11. Протокол № 4  13.06.2016 
12. Решение  29.03.2016 
13. Съобщение 30.05.2016  30.05.2016